Historia Sejmu

Sejm 1468 r. w Piotrkowie

Najstarszy sejm walny koronny „dwuizbowy”. Zwołany w 1468 r. przez króla Kazimierza Jagiellończyka do Piotrkowa. Zostało ono poprzedzone spotkaniami króla Kazimierza z dygnitarzami i szlachtą na sejmikach prowincjonalnych, małopolskim w Wiślicy 25-30 czerwca 1468 r. i wielkopolskim, w Kole 13 lipca 1468 r. Czytaj więcej

Sejmy nadzwyczajne

Zwoływanie sejmów nadzwyczajnych (extraordynaryjnych) w Rzeczypospolitej przewidziane zostało w Artykułach henrykowskich z 1573-1576 r. W razie nagłej potrzeby upoważniano króla do zwołania sejmu normalnego nadzwyczajnego. Czytaj więcej

Interrex

Osoba zastępująca w Rzeczypospolitej króla w okresie bezkrólewia. Po raz pierwszy powołano interreksa w bezkrólewiu po śmierci króla Zygmunta Augusta w 1572 r. Czytaj więcej

Elekcja viritim

Elekcja viritim była instytucją ustrojowoprawną polegająca na ustanowieniu zwierzchniej władzy królewskiej w drodze osobistego udziału przedstawicieli szlachty w dokonywanym wyborze. Czytaj więcej

Sejm konwokacyjny

Sejm konwokacyjny (z łac. con "współ" i vocatio "wzywanie") był w Rzeczypospolitej pierwszym sejmem odbywającym się w momencie nastania bezkrólewia. Czytaj więcej

Sejm obozowy

Sejm mający charakter specjalny, zwoływany w czasie pospolitego ruszenia, kiedy cała szlachta stawała na zgromadzeniu osobiście pod swoim chorągwiami ziemskimi w obozie wojennym (in loco campestri). Czytaj więcej

Sejm delegacyjny

Nazwa dwóch sejmów, które zwołane zostały w szczególnych okolicznościach politycznych, kiedy w obu przypadkach dochodziło do wywierania na zwołanie sejmu, skład poselski oraz przebieg obrad silnej presji rosyjskiej, mającej znamiona obcej interwencji. Czytaj więcej

Sejm elekcyjny

Sejm elekcyjny był drugim sejmem odbywającym się w okresie bezkrólewia. Zwoływany był pierwotnie w celu dokonania wyboru władcy, co stanowiło jego pierwsze, główne zadanie. Czytaj więcej

Sejm koronacyjny

Sejm koronacyjny był sejmem zwoływanym w Pierwszej Rzeczypospolitej w czasie sejmu elekcyjnego po przeprowadzonym wyborze władcy. Czytaj więcej

Sejm pacyfikacyjny

Nazwa sejmu zwykłego, pochodząca od łacińskiego słowa pacificatio, czyli uspokojenie, zwoływanego w celu doprowadzenia do pojednania i uspokojenia nastrojów w państwie. Czytaj więcej

Sejmy prowincjonalne

Sejmy prowincjonalne, zwane niekiedy generalnymi (conventiones generales), powstały na przełomie XIV i XV w. Rozwinęły się one za panowania króla Władysława Jagiełły, zwłaszcza w latach dwudziestych. Czytaj więcej

Sejmy z limity

Sejmy z limity były sejmami odraczanymi na dalszy termin z pozostawieniem mocy uchwał podjętych przed odroczeniem oraz przy utrzymaniu ważności mandatów członków izby poselskiej na okres do zakończenia kadencji z limity. Czytaj więcej

Izba Poselska

Izba poselska była częścią składową dawnego Sejmu Polskiego, stanowiącą uosobienie jednego ze stanów sejmujących. Genezy jej wyodrębnienia w sejmie jako jego członu można doszukiwać się w sejmach zwoływanych w ciągu panowania króla Kazimierza Jagiellończyka. Czytaj więcej

Król jako stan sejmujący

Król był w Rzeczypospolitej dzierżycielem władzy najwyższej. Uznawany był jednocześnie, obok senatu i izby poselskiej, za osobny stan sejmujący, stanowiąc część składową sejmu. Początkowo jednak, kiedy w XV w. władza królewska zdecydowanie się umocniła, skupiła ona w sobie znaczną część suwerenności państwa. Czytaj więcej

Senat

Senat powstał, w trakcie wyłonienia się w ciągu XV w. izby poselskiej w sejmie jako reprezentacji szlachty, z przekształcenia rady królestwa, do której zaliczani byli dygnitarze królestwa, mianowani do niej przez króla. Czytaj więcej

Artykuły henrykowskie

Artykuły henrykowskie były aktem sejmu elekcyjnego przyjętym w dniu 12 maja 1573 r. podczas bezkrólewia po śmierci króla Zygmunta Augusta. Czytaj więcej