Zwykły Sejm w Krakowie. 1531-1532 r.

Sejm zwołany został w październiku 1531 r. na 6 grudnia tego roku. Sejmiki przedsejmowe odbyły się listopadzie 1531 r. Miejsce sejmu wyznaczono na Kraków ze względu na przewidywaną wyprawę wojenną i obecność króla przy wojsku. Po kilku dniach opóźnienia sejm rozpoczął obrady 10 grudnia 1531 r. W czasie obrad podjęto sprawy podatkowe, mazowieckie. Rozpatrywano kwestię praw lenników do udziału w elekcji królewskiej, co spowodowane było wystąpieniem w tej sprawie księcia pruskiego Albrechta. Obrady sejmowe zostały zamknięte 20 stycznia 1532 r.

Zobacz: L. Kolankowski, Zygmunt August, wielki książę Litwy, do roku 1548, Lwów 1913; Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; S. Cynarski, Zygmunt August, Wrocław 1988; A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1562, Warszawa 1996; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980; W. Uruszczak, Ustawy Zygmunta I z lat 1530 i 1538 w sprawie elekcji królewskiej, w: Prawo wczoraj i dziś. Studia dedykowane profesor Katarzynie Sójce-Zielińskiej, pod red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2000, s. 349-360; A. Vetulani, Lenno pruskie. Od traktatu krakowskiego do śmierci księcia Albrechta, Kraków 1930. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 2, Do druku przygotowali W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka, Warszawa 2000, s. 94-114.