Zjazd w Jędrzejowie 1576 r. Potwierdzenie wyboru Anny Jagiellonki i Stefana Batorego.

Zjazd został zwołany 15 grudnia 1575 r. podczas sejmu elekcyjnego, na którym część uczestniczącej w nim szlachty dokonała elekcji królewny Anny Jagiellonki i Stefana Batorego. Zawiązano wówczas konfederację generalną, zaś dla jej umocnienia elektorzy Anny i Stefana zwołali zjazd do Jędrzejowa. Na zjeździe potwierdzono wybór Anny Jagiellonki i Stefana Batorego. Wyznaczono termin sejmu koronacyjnego. Zjazd otworzył drogę królowi Stefanowi do objęcia tronu w Rzeczypospolitej.

Zobacz: W. Kamieniecki, Zjazd jędrzejowski w 1576 r., w: Studya historyczne wydane ku czci Prof. Wincentego Zakrzewskiego, Kraków 1908, s. 175-201; E. Opaliński, Zjazd w Jędrzejowie w 1576 roku, „Kwartalnik Historyczny”, T. 109, 2002, z. 2, s.15-39; Dubas-Urwanowicz, Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998.