Zatwierdzenie 4 lipca 1569 r. przez króla Zygmunta Augusta unii Królestwa Polski z Wielkim Księstwem Litewskim zaprzysiężonej 1 lipca 1569 r. w Lublinie.

4 lipca 1569 r. król Zygmunt August zatwierdził uchwaloną 28 czerwca, a zaprzysiężoną 1 lipca 1569 r. na sejmie obradującym od 10 stycznia 1569 r. w Lublinie unię między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim, w wyniku której powstała Rzeczpospolita stanowiąca połączenie obu państw, ze wspólnym, wybieranym monarchą, wspólnym sejmem, senatem i monetą, wspólną polityką zagraniczną i wojskową. Pozostawiono jednak odrębne dla Wielkiego Księstwa Litewskiego urzędy, w tym najwyższe, odrębne wojsko, skarb i sądownictwo. Zachowane zostały także odrębności ustrojowe. Przyznano szlachcie polskiej i litewskiej prawo do nabywania na terenie całego państwa dóbr i osiedlania się.

Zobacz: Diariusz sejmu lubelskiego, wyd. A. T. Działyński (Źródłopisma do dziejów unii, cz. 3, Poznań 1856); Akta unji Polski z Litwą 1385-1791, wyd. S. Kutrzeba i W. Semkowicz, Kraków 1932, s. 193-373; Ustawodawstwo zob. VoluminaConstitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Irena Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 216-244