Z powodu choroby królewskiej, bliżej króla. Sejm w Krakowie. 1499 r.

Sejm został zwołany przez króla Jana Olbrachta w grudniu 1498 r. na 24 lutego 1499 r. do Piotrkowa. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w styczniu 1499 r. Ze względu na chorobę króla, sejm przeniesiono w pobliże osoby królewskiej, do Krakowa. Obrady rozpoczęły się w marcu, zaś zakończyły w maju 1499 r. Zmiany terminu i miejsca obrad spowodowały również, że początkowo w obradach nie wzięło udział wielu posłów ziemskich. Podczas obrad zawarto traktaty z hospodarem mołdawskim Stefanem oraz bratem królewskim Władysławem, królem Czech i Węgier. Uchwalono również utworzenie na Rusi stałego oddziału wojska zaciężnego w liczbie 3000 żołnierzy, który miał być utrzymywany z pieniędzy poborowych.

Zobacz:  F. Papée, Jan Olbracht, Kraków 1936; J. Bardach, Początki sejmu, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s  5-62. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Irena Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 92-94.