Wybór Piasta. Sejm elekcyjny w Warszawie. 1669.

Sejm elekcyjny po abdykacji króla Jana Kazimierza zwołany został na sejmie konwokacyjnym 1668 r. Sejmiki relacyjne po konwokacji odbyły się od grudnia 1668 r. do lutego 1669 r. Sejm elekcyjny rozpoczął się 2 maja 1669 r. Marszałkiem koła rycerskiego obrano Kazimierza Szczęsnego Potockiego, podstolego koronnego. Podczas sejmu rozpatrzono liczne egzorbitancje, podejmowano sprawy wyznaniowe, udzielono amnestii Hieronimowi Radziejowskiemu i Jerzemu Lubomirskiemu, zajmowano się sukcesją ordynacji Zamoyskich, sprawami wojskowymi, buławą litewską, finansami, Rzeczypospolitej, sprawami polityki zagranicznej. Królem obrano 18 czerwca 1669 r. Michała Korybuta Wiśniowieckiego, syna księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, za którym przede wszystkim opowiedziała się licznie szlachta, pragnąca wybrać kandydata własnego. Sejm zakończył się 19 czerwca 1669 r.

Zobacz: J. A. Chrapowicki, Diariusz. Część Trzecia: lata 1669-1673, opr. L. A. Wierzbicki, Warszawa 2009; J. Dzięgielewski, Sejmy elekcyjne. Elektorzy. Elekcje 1573-1674, Pułtusk 2003; M. Chmielewska, Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku, Warszawa 2006; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; A. Przyboś, Michał Korybut Wiśniowiecki 1640-1673, Kraków 1984.