Wobec wojennych planów króla. Sejm nadzwyczajny w Warszawie. 1647.

Sejm zwołano w marcu, natomiast sejmiki przedsejmowe odbyły się w kwietniu 1647 r. Sejm obradował od 2 maja 1647 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Stanisława Sarbiewskiego, starostę grabowieckiego. Obrady toczyły się głównie wokół planów wojny z Turcją króla Władysława IV, do których odnoszono się niechętnie. Zajmowano się także długami królewskimi, rzutującymi na finanse państwa. Obrady sejmowe zakłócone zostały również oskarżeniami biskupa wileńskiego Benedykta Wojny wobec hetmana litewskiego Janusza Radziwiłła, będącego kalwinem, o profanacje krzyży w jednej z wiosek należących do hetmana. Burzliwą dyskusję w tej sprawie przerwał marszałek Sarbiewski. Ponadto gwałtowne starcia w izbie poselskiej wywołała propozycja miecznika koronnego Jana Jabłonowskiego ograniczenia zasady jednomyślności w głosowaniu. Sejm przedłużono za zgodą izby o kilka dni i zakończono go 27 maja 1647 r.

Zobacz: A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 3. 1647-1656, Przełożyli i opracowali A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 15-42; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 4, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Marcin Kwiecień, K. Fokt, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2015, s. 90-121.