W przedłużonym czasie. Sejm walny w Krakowie. 1547 r.

Sejm został zwołany przez króla Zygmunta I na 6 marca, ale praktycznie rozpoczął obrady dopiero 15 marca 1547 r. Z powodu podeszłego wieku i schorowania króla posłowie wysunęli postulat przekazania rządów w Koronie królowi Zygmuntowi Augustowi, który sprawował je już w Wielkim Księstwie Litewskim (1544). W związku z odmową spełnienia tego postulatu przez króla i wspierający go senat, posłowie ziemscy nie podjęli pracy, zwłaszcza nad uchwaleniem podatków na obronę, na czym szczególnie dworowi zależało i opuścili miejsce obrad. Podjęto jednak uchwałę o powołaniu, w przypadku potrzeb, pospolitego ruszenia (31 marca). Pomimo opuszczenia obrad przez posłów na miejscu pozostał senat, który wespół z królem obradował dalej do co najmniej 20 maja 157 r. Podjęto wówczas decyzje o przekazaniu jednak w Koronie królowi Zygmuntowi Augustowi najwyższej władzy sądowniczej, a także w razie potrzeby, władzy wojskowej (w przypadku zwołania pospolitego ruszenia). Ustalono również skład poselstwa na rozpoczynający się sobór w Trydencie.

Zobacz: L. Kolankowski, Zygmunt August, wielki książę Litwy, do roku 1548, Lwów 1913; S. Cynarski, Zygmunt August, Wrocław 1988; A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1562, Warszawa 1996;  Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; A. Dembińska, Zygmunt I. Zarys dziejów  wewnętrzno-politycznych w latach 1540-1548, Poznań 1948; A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s.  114-216. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 2, Do druku przygotowali W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka,  Warszawa 2000,  s. 296.