W obliczu narastającego konfliktu z królem. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1590- 1591 r.

Sejm zwołany został we wrześniu, natomiast sejmiki przedsejmowe odbyły się w listopadzie 1590 r. Obrady sejmowe rozpoczęto 2 grudnia 1590 r. Marszałkiem sejmu obrano Jana Izdbińskiego-Rusieckiego. Na sejmie zaistniał konflikt między zwolennikami króla a hetmana Jana Zamoyskiego. Zajmowano się sprawami zagrożenia ze strony Turcji. Przygotowano przepisy dotyczące dyscypliny wojskowej. Obrady zakończyły się 27 stycznia 1591 r.

Zobacz: K. Lepszy, Rzeczpospolita Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego (1589-1592), Kraków 1939; J. Dzięgielewski, O zmiany ustrojowe czy o władzę? Konflikt między królem Zygmuntem III a kanclerzem Janem Zamoyskim, w: Historia testistemporum, luxveritatis, vitamemoria, nuntiavestutatis. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu, red. E. Kozerskiej, M. Maciejewskiego, P. Steca, Opole 2015, s. 271-281; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; K. Lepszy, Walka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmunta III, Kraków 1929; J. Dzięgielewski, Odpowiedzialność szlachty za Rzeczpospolitą w sytuacjach konfliktów wewnętrznych w pierwszej części panowania Zygmunta III, w: Udział społeczeństwa obywatelskiego we władzy i zarządzaniu Pierwszą Rzecząpospolitą (XVI-XVIII w.), red. D. Makiłła, Warszawa 2017, s. 77-85;E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 2, Do druku przygotował S. Grodziski, Warszawa 2008, s. 172-191.