W KL Sachsenhausen zamordowany został gen. Bolesław Roja, żołnierz Legionów, obrońca Lwowa, poseł na Sejm. 1940

Bolesław Roja w 1895 r. wstąpił do szkoły kadetów we Wiedniu, po ukończeniu której służył w pułku Obrony Krajowej w Kołomyi. Współpracował z wywiadem Austro-Węgierskim. Następnie pracował jako urzędnik kancelaryjny w Krakowie. W sierpniu 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich obejmując dowództwo IV batalionu 2. pułku piechoty. 18 czerwca 1917 r. został dowódcą III Brygady Legionów. Po kryzysie przysięgowym został wcielony do armii austriackiej.

1 listopada 1918 r. Rada Regencyjna nadała mu stopień generała podporucznika, a Polska Komisja Likwidacyjna mianowała go komendantem wojsk okręgu krakowskiego. Podczas odsieczy lwowskiej w grudniu 1918 r. dowodził Grupą Operacyjną „Wschód”. W czasie wojny polsko-bolszewickiej m.in. walczył pod Ostrołęką i Łomżą dowodząc Pomorską Grupą Operacyjną.

Rola miał poglądy lewicowe, którym dawał wyraz działając w ruchu ludowym. W 1928 r. z ramienia Stronnictwa Chłopskiego został wybrany na posła do Sejmu RP. Podczas kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Wojskowej. Był przeciwnikiem rządów sanacyjnych, publikował artykuły m.in. w "Gazecie Chłopskiej" i Zielonym Sztandarze", prowadził również odczyty na zebraniach ludowców i socjalistów.

Pod okupacją niemiecką brał udział w podziemnej działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. W marcu 1940 r. został aresztowany i uwięziony na Pawiaku, 3. maja został wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, gdzie został zamordowany.