Spory z królem. Sejm w Piotrkowie. 1550.

Sejm został zwołany przez króla Zygmunta Augusta w marcu 1550 r. do Piotrkowa. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w kwietniu 1550 r. Obrady sejmowe rozpoczęły się 15 maja i zakończyły się 30 lipca 1550 r. Od samego początku ustalono, że sejm podejmie problemy związane z egzekucją praw, zwłaszcza sprawy łączenia urzędów (incompatibilitas), co jednak nie spodobało się królowi, który postrzegał problem egzekucji szerzej. Ponadto zajmowano się sprawami obrony państwa przed najazdami tatarskimi, kwestiami reformacyjnymi, a także sprawą znanego pisarza politycznego Stanisława Orzechowskiego, która związana była z małżeństwami duchownych.

Zobacz: A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1562, Warszawa 1996;. S. Cynarski, Zygmunt August, Wrocław 1988; A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 114-216. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 13-32.