Spokojny i owocny sejm zwyczajny w Warszawie. 1616.

Sejm zwołano jeszcze w końcu 1615 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w marcu 1616 r. Obrady sejmu rozpoczęto 26 kwietnia, zaś zakończono 7 czerwca 1616 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Jakuba Szczawińskiego, starostę łęczyckiego. Z powodu bezskutecznego rozejścia się sejmu w 1615 r. starano się przeprowadzić obrady sprawnie, aby osiągnąć potrzebne konstytucje. Wiele prac prowadzono w komisjach, co przyczyniło się do ułatwienia działania izby poselskiej. W trakcie obrad zajęto się sprawami obronności państwa, w związku z zagrożeniem tureckim, ale również omawiano kwestie pokoju z Moskwą. Uchwalono uniwersał poborowy. Podczas obrad podjęto próbę reformy sejmowania, której istotą była propozycja podejmowania uchwał większością głosów. Do przyjęcia reformy jednak nie doszło.

Zobacz: S. Ochmann, Sejmy z lat 1615-1616, Wrocław 1970; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2010, s. 193-227.