Słynny sejm w Radomiu. 1505 r.

Sejm zwołano na początku 1505 r. Sejmiki przedsejmowe obradowały 1 lutego 1505 r. Na sejm zaproszono przedstawicieli Wielkiego Księstwa Litewskiego. Obrady sejmowe rozpoczęły się 30 marca a zakończyły po bardzo owocnym przebiegu 31 maja 1505 r. Przyjęto wiele aktów prawnych, zwłaszcza ważną dla ustroju państwa konstytucję Nihil novi, w której Sejm, jako parlament dwuizbowy, ustanowiono najwyższym organem władzy, uznając jednocześnie króla za część struktury sejmu, tym samym wprowadzając podział władzy. Biorący czynny udział w sejmie król Aleksander wyraził jednocześnie zgodę na wydanie zbioru praw polskich. Wielu prawom, przygotowanym do opublikowania przez kanclerza Jana Łaskiego, król nadał na sejmie moc obowiązującą.

Zobacz:  F. Papée, Aleksander Jagiellończyk, Kraków 1949;  J. Bardach, Początki sejmu, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s  5-62; W. Uruszczak, Sejm walny w epoce Złotego Wieku [1493-1569] w: Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja [1493-1993], red. J. Bardach, przy współ. W. Rudnik, Warszawa 1995, s. 48-61; W. Uruszczak, “Sejm Walny wszystkich państw naszych”. Konstytucja Nihil novi i sejm w Radomiu w 1505 roku, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 57, 2005, z. 1, s. 11-24; W. Uruszczak, Statut Jana Łaskiego z 1506 roku. 500 lat tradycji państwa prawa w Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 59, 2007, z. 2, s. 9-17. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Irena Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 138-174.