Sejm zwyczajny w Warszawie. Plany wojny z Turcją. 1645 r.

Sejm zwołany został w grudniu 1644 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w styczniu 1645 r. Obrady sejmowe toczyły się od 13 lutego do 27 marca 1645 r. Marszałkiem obrano Hieronima Radziejowskiego, starostę łomżyńskiego. Król starał się pozyskać posłów dla planów wojny z Turcją, co jednak nie przyniosło rezultatów. Rozdano wakanse. Konstytucji jednak nie uchwalono.

Zobacz: A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 2 1637-1646, Przełożyli i opracowali A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 433 i n.; A. Kersten, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji, Warszawa 1988; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001.