Sejm zwyczajny w Warszawie. 1778 r.

Sejm został zwołany w czerwcu, zaś sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu 1778 r. Marszałkiem obrano Ludwika Skumin Tyszkiewicza, pisarza wielkiego litewskiego. Sejm zakończył obrady 14 listopada 1778 r.

Zobacz: W. Filipczak, Sejm 1778 roku, Warszawa 2000; R. Łaszewski, Sejm polski w latach 1764-1793. Studium historyczno-prawne, Warszawa 1975; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; J. Michalski, Sejm w czasach panowania Stanisława Augusta, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 350-419; Z. Zielińska, Sejmy polskie z lat 1764-1786, Warszawa 1995. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 8, Petersburg 1860, s. 944-961.