Sejm zwyczajny, frekwencja nie nadzwyczajna. Warszawa 1629 r.

Sejm zwołany 20 października 1628 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się 12 grudnia 1628 r. Jedyny sejmik generalny, jaki się odbył, miał miejsce 30 grudnia 1628 r. w Prusach Królewskich. Sejm obradował od 9 stycznia do 20 lutego 1629 r. Marszałkiem sejmu został Maciej Maniecki, podkomorzy poznański. Obrady sejmowe toczyły się przy dużej absencji senatorów i posłów w atmosferze niechęci wobec toczącej się w Prusach wojny ze Szwedami. Zajmowano się sprawami wewnętrznymi z zakresu polityki monetarnej, wojskowej i podatkowej.

Zobacz: A. Filipczak-Kocur, Sejm zwyczajny z roku 1629, Warszawa 1979. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 2, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2013, s. 54-81.