Sejm zwołany z obozu pod Smoleńskiem podczas wojny z Moskwą. 1611 r.

Sejm został zwołany przez króla Zygmunta III z obozu pod Smoleńskiem podczas wojny z Moskwą. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu i wrześniu 1611 r., które toczyły się w korzystnej atmosferze po zdobycia Smoleńska w czerwcu 1611 r. Sejm rozpoczął obrady 26 września 1611 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Jana Swoszowskiego, pisarza ziemskiego lwowskiego. Podczas obrad sejmowych dominowała sprawa wojny z Moskwą oraz obsady tronu w carskiego, co nabrało znaczenia w związku ze zwycięstwami na wschodzie i zajęciu Smoleńska i Moskwy i planami jej powiązania z Rzeczpospolitą. W trakcie obrad sejmowych odbyto uroczysty triumf związany ze zwycięstwami nad Moskwą, podczas które wzięci do niewoli car Wasyl Szujski i jego bracia złożyli pokłon królowi Zygmuntowi III. Podczas sejmu dużo miejsca zajmowały sprawy pruskie. Zgodzono się na objęcie kurateli nad chorym księciem Albrechtem Fryderykiem przez margrabiego brandenburskiego Jan Zygmunt, który złożył 17 listopada 1611 r. hołd z księstwa pruskiego. Sejm zakończył obrady 9 listopada 1611 r.

Zobacz: J. Byliński, Sejm z roku 1611, Wrocław 1970; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009; Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2010, s. 13-120.