Sejm za Augusta III. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1738 r.

Sejm został zwołany w maju 1738 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu i wrześniu 1738 r. Obrady sejmowe rozpoczęły się 6 października 1738 r., zaś zakończyły 17 listopada 1738 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Kazimierza Rudzieńskiego, starostę kruszwickiego. W czasie sejmu nie uchwalono żadnych konstytucji.

Zobacz: H. Palkij, Sejmy 1736 i 1738 roku. U początków nowej sytuacji politycznej w Rzeczypospolitej, Kraków 2000; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 6, Petersburg 1860, s. 620.