Sejm walny w Warszawie. Głównie sprawy kozackie. 1654 r.

Sejm zwołany został w listopadzie 1653 r. Sejmiki przedsejmowe przeprowadzono w grudniu 1653 i styczniu 1654 r. Sejm obradował od 11 lutego do 28 marca 1654 r. Marszałkiem obrano Franciszka Dubrawskiego, podkomorzego przemyskiego. Sejm obradował po kampanii wojennej przeciwko Kozakom mającej miejsce w 1653 r., a zakończonej pod Żwańcem. Stąd w legacjach królewskich na sejmiki postulowano reformy w zakresie organizacji obrony państwa, usprawnienia poboru zaległości podatkowych oraz naprawienia szkód wojennych. W czasie obrad sejmowych toczono dyskusję w sprawie rozdawnictwa wakansów, a zwłaszcza buławy hetmańskiej. Nie uchwalono żadnych konstytucji.

Zobacz: S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, T. 1, Wrocław 2000, s. 166-198; T. Ciesielski, Kampania żwaniecka 1653 r., [w:] „Studia i materiały do historii wojskowości”, t. 41, Białystok 2004; A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 3. 1647-1656, Przełożyli i opracowali A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 408 i n.;  H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; F. Mincer, W sprawie przysięgi hetmańskiej na pierwszym sejmie 1654 r., [w:] O naprawę Rzeczypospolitej XVII-XVIII w. Prace ofiarowane Władysławowi Czaplińskiemu w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 1965, s. 125-136; L. Kubala, Wojna moskiewska r. 1654-1655, Warszawa 1910; S. Ochmann-Staniszewska, J. Staniszewski,  t. 1, s. 166-198; J. Leszczyński, Dwa ostatnie sejmy przed „potopem” szwedzkim w oczach dyplomaty cesarskiego, „Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, 30, 1975, nr 2.