Sejm walny w Krakowie. 1553 r.

Zwołany w październiku 1552 na 18 stycznia 1553 r. Sejmiki przedsejmowe miały miejsce w grudniu 1552 i styczniu 1553 r. Obrady podjęto dopiero 1 lutego 1553 r., a zakończono 29 marca 1533 r. Marszałkiem obwołano Mikołaja Sienickiego, podkomorzego chełmskiego. Sejm został zwołany po raz pierwszy po dłuższej przerwie, spowodowanej pobytem króla Zygmunta Augusta w Wielkim Księstwie Litewskim. Obrady sejmowe zdominowane zostały sporami z królem o nierozwiązane na poprzednich sejmach problemów egzekucji praw. Dodatkowo podczas obrad zaistniały spory między izbą poselską a senatem. W imieniu izby poselskiej poglądy wyrażali przede wszystkim Hieronim Ossoliński i Mikołaj Sienicki. Dużo miejsca podczas sejmu zajęły sprawy sejmowe. Na sejmie podjęto jednak uchwały dotyczące podatków, wymiaru sprawiedliwości oraz zwołano wici.

Zobacz: Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 49-61..A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 114-216;Diarjusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570. Wyd. Józef Szujski, Kraków 1872 S. Płaza, A. Sucheni-Grabowska, Z badań nad polskim parlamentaryzmem XVI wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXIV, 1974, z. 1, s. 59-83.