Sejm w Warszawie 1623 r. Kłopoty Rzeczpospolitej

Sejm został zwołany przez króla Zygmunta I do Warszawy 16 listopada 1622 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu 1622 r. Obrady sejmowe toczyły się od 24 stycznia do 5 marca 1623 r. Marszałkiem Sejmu obrano Jakuba Sobieskiego, wojewodzica lubelskiego. Sejm obradował w obliczu problemów związanych z rozpoczęciem się nowej wojny w Inflantach (utracono Rygę) oraz konfederacji wojskowych powstałych z powodu nieopłacenia wojska po wojnach z Turcją w latach 1620-1621. W obradach sejmowych opowiadano się za pokojem ze Szwecją. Spisane zostały liczne egzorbitancje (postulaty naprawy złych urządzeń). Podnoszono w nich nierozdawanie wakansów, nierespektowanie prawa o incompatibiliach (zakaz łączenia urzędów), krytykowano obsadzenie biskupstwa warmińskiego małoletnim synem królewskim Janem Albertem. Postulowano wystawienie zamków obronnych na Ukrainie oraz przeprowadzenie naprawy monety. Powołano komisję w sprawach Kozaczyzny. Przyjęto konstytucję o zapobieganiu konfederacjom wojskowym oraz kupom swawolnym, złożonym z włóczących się żołnierzy, zajmujących się rozbojami. Nie przyjęto uchwały poborowej.

Zobacz: Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2010, s. 322-331.