Sejm w trakcie powstania Chmielnickiego. Sejm elekcyjny w Warszawie. 1648 r.

Sejm zwołano 1 sierpnia, zaś sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu 1648 r. Rozpoczęcie obrad nastąpiło 6 października 1648 r. Marszałkiem sejmu obrano Filipa Kazimierza Obuchowicza, wojskiego mozyrskiego. Na funkcjonowaniu sejmu ważył pochód wojsk kozackich kierujących się po wygranej bitwie pod Piławcami w stronę Lwowa i Zamościa. Zajmowano się więc sprawami wojskowymi i organizacja obrony. Obrady sejmowe zakończono 19 listopada 1648 r. Na koniec sejmu 20 listopada 1648 r. dokonano wyboru królewicza Jana Kazimierza Wazy na króla, po tym jak swoją kandydaturę wycofał jego brat Karol Ferdynand.

Zobacz: A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 3, 1637-1646, Przełożyli i opracowali A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 113 i n.; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 4, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Marcin Kwiecień, K. Fokt, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2015, s. 151-168.