Sejm w Piotrkowie po raz pierwszy na Święto Trzech Króli. 1511 r.

Sejm zwołany został przez króla Zygmunta I 8 sierpnia 1510 r. do Piotrkowa. Sejmiki przedsejmowe odbyły się jesienią. Podczas obrad sejmowych uchwalono liczne konstytucje.

Zobacz: W. Uruszczak, „Aby nikogo pobór podatku nie obciążał ponad to co słuszne”. Sejm walny koronny w Piotrkowie w 1511 roku, w: Z dziejów kultury prawnej. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, Warszawa 2004, s. 97-113; Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 244-251; Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946.