Sejm w Lublinie, czyli jak zacieśnić współpracę z Litwą? Początek Rzeczpospolitej 1569 r.

Sejm został zwołany 1 listopada 1568 r. na 23 grudnia 1568 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w listopadzie i grudniu 1568 r. Sejm rozpoczął jednak obradowanie dopiero 10 stycznia 1569 r. Marszałkiem Sejmu obrano Stanisława Sędziwoja Czarnkowskiego. Obrady toczyły się wokół problemu zacieśnienia związku państwowego Polski z Wielkim Księstwem Litewskim. Do zawarcia aktu unii realnej doszło 1 lipca 1569 r. Powstała wówczas Rzeczpospolita stanowiąca połączenie obu państw. Na sejmie lubelskim dokonano również inkorporacji Inflant jako kondominium Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Określono stanowisko prawne księstwa Kurlandii i Semigalii. Sejm zakończył obrady 12 sierpnia 1569 r.

Zobacz: Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Irena Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 244. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Irena Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 245-268. Diariusz sejmu lubelskiego, wyd. A. T. Działyński (Źródłopisma do dziejów unii, cz. 3, Poznań 1856). Akta unji Polski z Litwą 1385-1791, wyd. S. Kutrzeba i W. Semkowicz, Kraków 1932, s. 193-373. Ustawodawstwo zob.Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Irena Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 216-244.