Sejm w Krakowie w cieniu wojny w Inflantach. 1603 r.

Sejm zwołano w listopadzie 1602 na styczeń 1603 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w styczniu 1603 r., w cieniu toczącej się wojny ze Szwedami w Inflantach oraz wydarzeń na Wołoszczyźnie, gdzie Rzeczpospolita interweniowała zbrojnie. Obrady wszczęto jednak dopiero 4 lutego 1603 r. Marszałkiem sejmu wybrano Feliksa Kryskiego, późniejszego kanclerza wielkiego koronnego. Na sejmie uwidocznił się konflikt króla Zygmunta III z kanclerzem i hetmanem wielkim koronnym Janem Zamoyskim. Nie uchwalono konstytucji, ale przyjęto uniwersał poborowy. Sejm zakończył obrady 5 marca 1603 r.

Zobacz: E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 2, Do druku przygotował S. Grodziski, Warszawa 2008, s. 323-333.