Sejm w Krakowie 1543 r. Poselstwo Habsburgów namawia do udziału w wojnie z Turcją

Sejm zwołano 30 listopada 1542 na 21 stycznia 1543 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu 1542 i styczniu 1543 r. Obrady sejmu rozpoczęły się dopiero 3 lutego 1543 r. Przedmiotem obrad mały być sprawy obrony państwa, unii z Litwą, Prusami Królewskimi, Oświęcimiem i Zatorem, korektury ustaw i statutów. Dyskusja toczyła się wokół sprawy udziału Polski w wojnie przeciwko Turcji, do czego namawiało poselstwo cesarza Ferdynanda Habsburga następnie postulatów egzekucyjnych, jurysdykcji sądów duchownych. Sejm zakończono 16 kwietnia 1543 r.

Zobacz: A. Dembińska, Zygmunt I. Zarys dziejów  wewnętrzno-politycznych w latach 1540-1548, Poznań 1948; A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 114-216, S. Płaza, A. Sucheni-Grabowska, Z badań nad polskim parlamentaryzmem XVI wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXIV, 1974, z. 1, s. 59-83. Sejm w latach 1540-1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s.  114-216.