Sejm w Krakowie 1508 r.

Sejm zwołany został przez króla Zygmunta I 20 września 1507 r. do Krakowa na 18 stycznia 1508 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu 1507 r. i początku stycznia 1508 r. Obrady sejmowe rozpoczęły się 25 stycznia 1508 r. Podczas obrad izba poselska przedstawiła królowi petita (projekty norm), na które król udzielił odpowiedzi 18 lutego 1508 r. Uniwersał poborowy przyjęto 22 lutego 1508 r.

Zobacz: Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Irena Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 207-210..W. Uruszczak, Sejm walny w Krakowie (25 stycznia-22 lutego 1508 roku), w: Studia z historii ustroju i prawa. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Walachowiczowi, Pod red. H. Olszewskiego, Poznań 2002, s. 435-448.W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980.