Sejm różnorodnych spraw. Sejm w Lublinie. 1566.

Sejm zwołano na początku 1566 r. początkowo do Piotrkowa, ale ostatecznie przeniesiono go do Lublina. Sejmiki przedsejmowe miały miejsce w marcu i kwietniu 1566 r. Sejm zebrał się 7 maja, ale obrady rozpoczął dnia następnego, 8 maja 1566 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Mikołaja Sienickego. Podczas obrad sejmowych zajmowano się sprawami unii Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, chociaż w ograniczony sposób, albowiem na obrady do Lublina nie przybyli panowie litewscy, wymawiający się koniecznością baczenia na zagrożenie moskiewskie. Podjęto także problem egzekucji praw i dóbr, zajmowano się sporami religijnymi, wypłatą żołdu dla wojska walczącego z Moskwą w Inflantach, na co senatorzy i deputaci miast uczestniczący w sejmie zebrali specjalną składkę. Zajmowano się również sprawą rozwiązania małżeństwa króla Zygmunta Augusta z Katarzyną Habsburg, czemu posłowie byli generalnie niechętni. Sejm zakończono przed 21 sierpnia 1566 r.

Zobacz: Diariusz Sejmu Lubelskiego 1566 roku, Opr. I. Kaniewska, Wrocław 1980; A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 114-216. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 193-196.