Sejm przekładany w czasie. Sejm w Warszawie. 1556-1557 r.

Zapowiadany przez króla sejm egzekucyjny, który miał się odbyć w sierpniu, został zwołany ostatecznie na 6 grudnia 1556 (dzień św. Mikołaja), jako sejm zwykły. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w listopadzie. Z powodu próśb króla Zygmunta Augusta, obiecującego zwołanie osobnego sejmu egzekucyjnego, posłowie zgodzili zająć się sprawami bieżącymi, a zwłaszcza kwestiami obrony, zwłaszcza Litwy, zagrożonej od strony inflanckiej. Sprawy egzekucji praw i dóbr, usprawnienia wymiaru sprawiedliwości odłożono do innego sejmu, w którym mieli wziąć udział posłowie z Wielkiego Księstwa Litewskiego, Prus Królewskich, Oświęcimia i Zatora. Sejm zakończył obrady 14 stycznia 1557 r.

Zobacz: Diariusz sejmu warszawskiego 1556-1557 r., wyd. S. Bodniak, Kórnik 1939; A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1562, Warszawa 1996;.A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 114-216. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 74-88.