Sejm po wyprawie połockiej. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1579-1580 r.

Sejm został zwołany we wrześniu, zaś sejmiki przedsejmowe odbyły się w listopadzie 1579 r. Sejm rozpoczął obrady 23 listopada 1579 r. po powrocie króla z udanej wyprawy na Połock. Marszałek pozostał nieznany. Obrady były burzliwe ze względu na knowania opozycji magnackiej, inspirowanej przez Zborowskich, niechętnej królowi. Sejm uchwalił jednak uniwersał poborowy. Obrady sejmowe zakończyły się 4 stycznia 1580 r.

Zobacz: Ś. Orzelski, Bezkrólewia ksiąg ośmioro, czyli dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576 skreślone przez Świętosława z Borzejewic Orzelskiego, starostę radziejowskiego. Przełożył z rękopisu Cesarskiej Publicznej Biblioteki, przypisami i życiorysem uzupełnił Włodzimierz Spasowicz, Petersburg 1856; E. Dubas-Urwanowicz, Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998; D. Makiłła, Artykuły henrykowskie (1573-1576). Geneza-Obowiązywanie-Stosowanie. Studium historyczno-prawne, Warszawa 2012. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 353-379; A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 114-216; J. Szujski , Dzieje Polski, t. 3, Kraków 1894; A. Pawiński, Akta Metryki Koronnej co ważniejsze z czasów Stefana Batorego 1576-1586, Warszawa 1882, s. 77-116; J. Siemieński, Króla Stefana polityka sejmowa, „Przegląd Historyczny”, t. 14, z. 1, s. 31-53; E. Dubas-Urwanowicz, Król i szlachta na sejmach batoriańskich. Konflikty i kompromisy, w: Między monarchią a demokracją. Studia z dziejów Polski XV-XVIII wieku, red. A. Sucheni-Grabowska, M. Żaryn, Warszawa 1994, s. 143-169; E. Dubas-Urwanowicz, O nowy kształt Rzeczypospolitej. Kryzys polityczny w państwie w latach 1576-1586, Warszawa 2013; L. Kieniewicz, Senat za Stefana Batorego, Warszawa 2000. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 432-444.