Sejm nadzwyczajny warszawski 1642 r.

Sejm zwołany został jako nadzwyczajny w grudniu 1641 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w styczniu 1642 r. Marszałkiem obrano Krzysztofa na Baksztach Zawiszę, pisarza wielkiego litewskiego, starostę mińskiego. Podczas obrad, które przebiegały sprawnie, załatwiono sprawy podatkowe, z przeznaczeniem na zapłatę wojsku za udział w walkach pod dowództwem hetmana Stanisława Koniecpolskiego przeciwko Kozakom i Tatarom. Uchwalono konstytucję o Trybunale Radomskim, przeznaczonym do kontrolowania wydatków ze skarbu publicznego.

Zobacz: L. Babiński, Trybunał radomski, Warszawa 1923; J. Rafacz, Trybunał skarbowy radomski, „Kwartalnik Historyczny”, R. 38, 1924, s. 413-455. W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 4, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Marcin Kwiecień, K. Fokt, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2015, s. 38-48..A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 2 1637-1646, Przełożyli i opracowali A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 291 i n.