Sejm nadzwyczajny warszawski. 1624 r.

Sejm został zwołany jako nadzwyczajny w listopadzie 1623 r., wyznaczając początek sejmu na 6 lutego 1624 r.. Sejmiki przedsejmowe przeprowadzono w styczniu 1624 r. Ujawniły się na nich, wbrew oczekiwaniom królewskim, tendencje niechętne wojnie ze Szwecją w Inflantach. Sejm obradował w dniach 11 lutego do 27 lutego 1624 r. Marszałkiem sejmu obrano Jana Łowickiego, starosta brzesko-kujawski. W dyskusji wiele uwagi poświęcono sprawom bezpieczeństwa wewnętrznego, naruszanego przez grupy „swawolników”. Osobno zajęto się sprawą obrony kresów wschodnich, zwłaszcza na Ukrainie. Uchwalono specjalną konstytucję o wojsku kwarcianym.

Zobacz: W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; J. Dorobisz, Sejm nadzwyczajny z 1624 roku, Opole 1994; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009; Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2010, s. 333-350.