Sejm nad sprawami obrony. Sejm walny piotrkowski. 1512 r.

Sejm został zwołany w sierpniu 1512 r. Sejmiki przedsejmowe natomiast odbyły się w październiku 1512 r. Ze względu na ciągłe zagrożenia tatarskie król przedstawił na sejmie generalny projekt organizacji obrony państwa, obejmujący wszystkie województwa i ziemie królestwa, dzieląc je na 5 części. Przewidywał on płacenie przez rok kolejno przez szlachtę poszczególnych obszarów obronnych świadczeń na utrzymanie wojska zaciężnego na Rusi oraz utrzymywanie pogotowia wojskowego szlachty ruskiej, mającej wspierać załogi wojska królewskiego. Zakładano także utrzymywanie stałych oddziałów wojskowych utrzymywanych ze środków królewskich, duchowieństwa i miast. Projektu nie zrealizowano z powodu sprzeciwu posłów wielkopolskich. Sejm zakończył obrady 19 grudnia 1512 r.

Zobacz: Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980; Blumenstock A., Plany reform skarbowo-wojskowych w pierwszej połowie panowania Zygmunta Starego, Przewodnik Naukowy i Literacki, 16, 1888, z. 1, s. 19-34, z. 2, s. 108-127, z.3, s. 305-318, z.4, s. 398-417; Wyczański A., Z dziejów reform skarbowo-wojskowych za Zygmunta I. Próby reluicji pospolitego ruszenia, Kwartalnik Historyczny, t. 43, 1952, z. 2, s. 287-304. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 256-265.