Sejm koronacyjny w Warszawie. 1764 r.

Sejm zwołano podczas sejmu elekcyjnego 10 września 1764 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w październiku 1764 r. Sejm koronacyjny, który po raz pierwszy zwołano poza Krakowem w Warszawie, rozpoczął obrady 3 grudnia 1764 r. Marszałkiem sejmu obrano Jacka Małachowskiego, starostę piotrkowskiego. W czasie obrad utrzymano węzeł konfederacji generalnej, co zapobiegać miało przed zastosowaniem liberum veto. Dla usprawnienia działania władzy powołano konferencję króla z ministrami. Wyznaczono komisję dobrego porządku dla miast, mających uporządkować skarbowość i gospodarkę miast królewskich. Podczas sejmu odbyła się koronacja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Sejm zakończył obrady 20 grudnia 1764 r.

Zobacz: J. Michalski, Sejm w czasach panowania Stanisława Augusta, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 350-419; R. Łaszewski, Sejm polski w latach 1764-1793. Studium historyczno-prawne, Warszawa 1975; Z. Zielińska, Sejmy polskie z lat 1764-1786, Warszawa 1995; Z. Zielińska, Polska w okowach „systemu północnego”. 1763-1766, Kraków 2012. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 7, Petersburg 1860, s. 300-435.