Sejm koronacyjny w Krakowie 1633 r.

Termin sejmu koronacyjnego ustalono pod koniec sejmu elekcyjnego w listopadzie 1632, wyznaczając jego rozpoczęcie na koniec stycznia 1633 r. , a następnie przesunięto go na początek lutego 1633 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu 1632 r. Obrady sejmowe rozpoczęły się 8 lutego 1633 po uroczystościach pogrzebowych króla Zygmunta III i królowej Konstancji (6 lutego 1633) oraz koronacji króla Władysława IV, która nastąpiła po pogrzebie pary królewskiej. Marszałkiem obrano Mikołaja Ostroroga, podczaszego koronnego. Na sejmie uchwalono podatki na dalszą wojnę z Moskwą, rozdano wakanse, już przez nowego króla, prowadzono dyskusję w sprawie korektury praw, ale dochodziło także do sporów religijne między katolikami i dysydentami oraz prawosławnymi i unitami. Ponadto podczas obrad sejmowych potwierdzono prawa i przywileje szlachty Kurlandii i Semigalii, będących lennem Rzeczypospolitej. Odnowiona została także inwestytura na księstwo pruskie dla elektora brandenburskiego, Jerzego Wilhelma. Nadano również w lenno starostwa w Lęborku i Bytowie księciu pomorskiemu Bogusławowi XIV.

Zobacz: A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 1 1632-1636, Przełożyli i opracowali A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 275 i n. W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001.