Sejm koronacyjny w Krakowie 1507 r. Konstytucja wojenna

Sejm został zwołany w grudniu 1506 r. po wyborze króla Zygmunta III, której dokonano na sejmie elekcyjnym w Piotrkowie 30 listopada do 8 grudnia 1506 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się na przełomie grudnia 1506 i stycznia 1507 r. W dniu 24 stycznia 1507 r. przeprowadzona została koronacja króla. Sejm obradował w dniach 24 stycznia do 22 lutego 1507 r. Obrady sejmu koncentrowały się wokół kwestii podatkowych, związanych z potrzebą obrony państwa, jak również z przeznaczeniem na wojnę z Moskwą. Uchwalono także konstytucję wojenną, w której udzielono królowi zezwolenia na ogłoszenie pospolitego ruszenia szlachty, uzupełnionej zarządzeniem popisu wojennego w poszczególnych województwach. Podjęto też sprawę zreformowania sądownictwa, a zwłaszcza ustanowienia przy królu dwóch audytorów sądowych, co dało w przyszłości powód do powstania specjalnego sądu królewskiego, zwanego później referendarskim. Przyjęto również artykuł, wprowadzający zasadę, że jeden z kanclerzy musi być osobą świecką. Ograniczono również swobodę króla w szafowaniu dochodami publicznymi, zaś decyzje w tych sprawach miały być podejmowane przy współudziale senatorów.

Zobacz: Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 187-205.W. Uruszczak, Sejm koronacyjny w 1507 roku w Krakowie, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, t. 7, Łódź 2002, s. 111-121.