Sejm konwokacyjny w Warszawie. 1696 r.

Sejm został zwołany w czerwcu, zaś sejmiki przedsejmowe odbyły się w końcu lipca 1696 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Stefana Humięckiego stolnika podolskiego. Sejm stał się widownią starć dawnego ugrupowania dworskiego Sobieskich z jego przeciwnikami, kiedy próbowano sejm zerwać przez Łukasza Horodyńskiego, posła czernihowskiego. Zapobieżono jednak temu i konwokacja nie została skutecznie zerwana. Sejm zakończył się 28 września 1696 r.

Zobacz: K. Jarochowski, Dzieje panowania Augusta II od śmierci Jana III do chwili wstąpienia Karola XII na ziemię polską, Poznań 1856; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 5, Petersburg 1860, s. 836-860.