Sejm elekcyjny w Piotrkowie. 1501 r.

Rozpoczął się we wrześniu, a zakończył 4 października 1501 r. W obliczu konieczności dokonania wyboru króla na sejmie doszło do odnowienia unii polsko-litewskiej z posłami wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka, którzy zapewnili o jej potwierdzeniu przez wielkiego księcia. Aleksander dokonał tego 23 października 1501 r. podczas pobytu w Mielniku w drodze na sejm w Piotrkowie. W czasie obrad sejmu spisane zostały artykuły ustrojowe, nadające senatowi szczególną pozycję, które od miejsca ich przedstawienia księciu Aleksandrowi 25 października 1501 r., zwane były później mielnickimi. Król jednak nie zatwierdził Artykułów po koronacji mającej miejsce 12 grudnia 1501 r. i z tego powodu nie uzyskały one mocy obowiązującej. Wyboru króla Aleksandra dokonano 30 września 1501 r.

Zobacz: O. Halecki, Dzieje unii jagiellońskiej, t. 2, Kraków 1920, s. 1 n; F. Papée, Aleksander Jagiellończyk, Kraków 1949; L. Sobolewski, W. Uruszczak, Artykuły mielnickie z roku 1501, „Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 42, 1990, z. 1-2, s. 31-61; F. Papée, O przywileju mielnickim dla senatu z roku 1501, w: Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. 2, Lwów 1925, s. 173-187; L. Sobolewski, Wpływ artykułów mielnickich z 1501 r. na rozwój prawa polskiego w XVI w., Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 46, 1994, z. 1-2, s. 31-57. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1. Do druku przygotowali S. Grodziski, Irena Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 100-101.