Sejm elekcyjny króla Władysława IV w Warszawie. 1632 r.

Sejm elekcyjny 1632 r. został zwołany przez prymasa Jana Wężyka na podstawie postanowień sejmu konwokacyjnego. Był to pierwszy po przerwie spowodowanej długim panowaniem króla Zygmunta III (1587-1632) sejm elekcyjny, kiedy niewielu ze współczesnych pamiętało dotychczasową praktykę, co wymagało jej przypomnienia. Sejm rozpoczął obrady 27 września 1632 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Jakuba Sobieskiego. Sporo miejsca podczas obrad zajęły sprawy związane z określeniem kompetencji królewskich, a ponadto sprawy wyznaniowe, dotyczące położenia prawnego dysydentów i dyzunitów, korektury praw, dla której powołano osobne komisje polską i litewską. Zajmowano się również kwestiami kompozycji między stanami, co miało na celu zahamowanie wzrostu majątków kościoła. Zagrożenie ze strony Moskwy, która korzystając z przewidywanego elekcją zamieszania w Rzeczypospolitej zaatakowała wschodnie tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego skłoniło uczestników sejmu do przyspieszenia elekcji. Szybko przyjęto pacta conventa, a następnie 8 listopada 1632 r. dokonano wyboru króla. Sejm zakończył obrady 15 listopada 1632 r.

Zobacz: A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 1. 1632-1636, Przełożyli i opracowali A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 142-242; W. Kaczorowski, Sejmy konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r., Opole 1986; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 2, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2013, s. 173-188.