Sejm elekcyjny króla Jana III Sobieskiego w Warszawie. 1674.

Sejm zwołano 22 lutego 1674 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w marcu 1673 r. Sejm rozpoczął się 20 kwietnia 1674 r. Marszałkiem obrano Benedykta Sapiehę, podskarbiego nadwornego litewskiego. W elekcji stanęli przeciwko sobie książę lotaryński Karol i hetman Jan Sobieski. W trakcie sejmu elekcyjnego zmarł interrex, prymas Florian Czartoryski (16 maja 1674 r.), którego na stanowisku zastąpił biskup krakowski Andrzej Trzebicki. Królem zdecydowaną większością wybrano Jana Sobieskiego. Sejm zakończył obrady 9 czerwca 1674 r.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 5, Petersburg 1860, s. 249-328.