Rzeczpospolita w potrzebie. Sejm walny w Krakowie o długach państwa. 1643 r.

Sejm został zwołany w listopadzie1642 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w styczniu 1643 r. Sejm zebrał się 1 lutego, ale obrady rozpoczął 12 lutego 1643 r. Marszałkiem Sejmu obrano Jerzego Ossolińskiego, starostę spiskiego. Na sejmie głównie zajmowano się sprawami podatkowymi oraz długami, które powstały z powodu utrzymania dworu oraz „potrzeb Rzeczypospolitej”. W czasie sejmu rozdano wakanse, czyli nadania na urzędy państwowe. Poświęcono również dużo miejsca sprawom sądowym.

Zobacz: Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 2 1637-1646, Przełożyli i opracowali A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 339 i n. W. Czermak, Studia historyczne, Kraków 1901, s. 50 i n.