Rozdwojony sejm elekcyjny. Sejm pod Wolą. 1575 r.

Sejm zwołano 4 października 1575 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w październiku 1575 r. Obrady rozpoczęły się 7 listopada 1575 r. Marszałkiem sejmu obrano Mikołaja Sienickiego, podkomorzego chełmskiego. W czasie sejmu doszło do jego rozdwojenia. 12 grudnia 1575 r. prymas Jakub Uchański ogłosił królem cesarza Maksymiliana II, zaś 14 grudnia 1575 r. szlachta zebrana na elekcji dokonała wyboru królewny Anny Jagiellonki jako królowej dodając jej za małżonka wojewodę siedmiogrodzkiego Stefana Batorego, którego obrano królem. Zebrane po sejmie elekcyjnym sejmiki potwierdziły wybór króla Stefana.

Zobacz: Ś. Orzelski, Bezkrólewia ksiąg ośmioro, czyli dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576 skreślone przez Świętosława z Borzejewic Orzelskiego, starostę radziejowskiego. Przełożył z rękopisu Cesarskiej Publicznej Biblioteki, przypisami i życiorysem uzupełnił Włodzimierz Spasowicz, Petersburg 1856; E. Dubas-Urwanowicz, Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998; D. Makiłła, Artykuły henrykowskie (1573-1576). Geneza-Obowiązywanie-Stosowanie. Studium historyczno-prawne, Warszawa 2012. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 338-349.