Przed wyjazdem króla Zygmunta po koronę szwedzką. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1593.

Sejm został zwołany do Warszawy w styczniu 1593 r. w związku z nagłą potrzebą wyjazdu króla do Szwecji w celu objęcia tronu po zmarłym ojcu, królu Janie III. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w marcu, zaś sejm rozpoczął obrady 4 maja 1593 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Jana Daniłowicza. Sejm przychylił się do propozycji królewskiej wyjazdu do Szwecji. Uchwalił przy tym niezbędne podatki na pokrycie kosztów wyprawy królewskiej. Ustalono również, że podczas nieobecności króla w Rzeczypospolitej będzie go zastępował prymas, Stanisław Karnkowski. Sejm zakończył obrady 15 czerwca 1593 r.

Zobacz: W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 2, Do druku przygotował S. Grodziski, Warszawa 2008, s. 196-214.