Przed ostatnią wojną z Zakonem krzyżackim. Sejm w Piotrkowie. 1519 r.

Sejm zwołany został 7 grudnia 1518 na 2 lutego 1519 r. do Piotrkowa. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w styczniu 1519 r. Obrady sejmowe rozpoczęły się jednak dopiero 9 lutego 1519 r. i zdominowane zostały zagrożeniami zewnętrznymi: narastającym konfliktem z Zakonem krzyżackim oraz z Moskwą, ale także niepewną sytuacją na granicy południowo-wschodniej. Sejm zakończył obrady 17 marca 1519 r.

Zobacz: M. Biskup, „Wojna Pruska” czyli wojna Polski z zakonem krzyżackim z  lat 1519-1521: u źródeł sekularyzacji Prus Krzyżackich, Cz. 2, Olsztyn 1991. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996,  s. 306-322.