Przed drugim wyjazdem króla Zygmunta III do Szwecji. Sejm walny w Warszawie. 1598 r.

Sejm zwołano w grudniu 1597 r., a sejmiki przedsejmowe odbyły się w styczniu i lutym 1598 r. Sejm obradował od 3 marca do 13 kwietnia 1598 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Floriana Gomolińskiego, podkomorzego sieradzkiego. Obrady sejmowe toczyły się nad licznymi postulatami króla, dotyczącymi zdobycia środków na zaległy żołd dla wojska, zabezpieczenia granic z Turcją i Tatarami, stosunków z Moskwą (skończył się z nią rozejm), ustroju Inflant, a następnie sprawami sądownictwa, lustracją dóbr królewskich. Zezwolono królowi, na czym władcy szczególnie zależało, na wyjazd do Szwecji.

Zobacz:  J. Rzońca, Sejmy z lat 1597 i 1598, cz. I: Bezowocny sejm z 1597 roku, Warszawa 1989;  W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 2, Do druku przygotował S. Grodziski, Warszawa 2008, s. 237-266.