Po zerwanym sejmie w marcu 1652. Drugi sejm nadzwyczajny w Warszawie. 1652 r.

Sejm został zwołany w maju 1652 r. na podstawie wcześniejszej własnej uchwały jak sejm nadzwyczajny. Sejmiki odbyły się w czerwcu i lipcu, zaś sejm rozpoczął obrady w Warszawie 23 lipca 1652 r. Marszałkiem izby poselskiej obrany został Aleksander Sielski, starosta stężycki. Podczas obrad zajęto się sprawami obrony, kwestiom skarbowym oraz sytuacji egzulantów, czyli szlachty zmuszonej do opuszczenia swoich siedzib w związku z toczącą się na Ukrainie wojną. Na sejmie nie potępiono sprzeciwu zastosowanego przez Władysława Sicińskiego, który doprowadził do zerwania poprzedniego sejmu w marcu 1652 r. Sejm zakończył obrady 17 sierpnia 1652 r.

Zobacz: A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 3. 1647-1656, Przełożyli i opracowali A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 348 i n.; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; W. Czapliński, Dwa sejmy w roku 1652. Studium z dziejów rozkładu Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku, Wrocław 1955; S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, T. 1, Wrocław 2000, s. 120-142. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 4, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Marcin Kwiecień, K. Fokt, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2015, s. 254-280