Po ugodzie zborowskiej. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1649/1650 r.

Sejm został zwołany na początku września 1649 r. Sejmiki odbyły się w październiku 1649 r. Obrady rozpoczęły się 22 listopada 1649 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Bogusława Leszczyńskiego, generała wielkopolskiego. Podczas obrad sejmowych zajmowano się sprawami wojny z Kozakami oraz paktom zawartym z nimi w Zborowie oraz kwestiami skarbowymi. Sejm zakończył obrady 12 stycznia 1650 r.

Zobacz: Ł. Częścik, Sejm warszawski 1649/1650 roku, Wrocław 1978; A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 3. 1647-1656, Przełożyli i opracowali A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 222-287; S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, T. 1, Wrocław 2000, s. 40-65; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 4, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Marcin Kwiecień, K. Fokt, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2015, s. 188-224.