Po śmierci Augusta II. Sejm konwokacyjny w Warszawie 1733.

Sejm zwołany został 7 lutego 1733 r. po śmierci króla Augusta II, która miała miejsce podczas obrad sejmu 1 lutego 1733 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w marcu 1733 r. Sejm obradował od 27 kwietnia do 23 maja 1733 r. Marszałkiem został Michał Massalski, starosta grodzieński.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.