Po hołdzie pruskim. Sejm w Piotrkowie. 1525-1526 r.

Sejm zwołano w październiku 1525 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w listopadzie 1525 r. Obrady sejmowe rozpoczęły się 12 grudnia 1525 r. W czasie obrad sejmowych zajmowano się przede wszystkim sprawami pruskimi (po zniesieniu Zakonu krzyżackiego w Prusach zostały one przekształcone w lenno króla i Królestwa), zwłaszcza zaburzeniami na tle religijnym, związanych z wprowadzaniem luteranizmu, jakie miały miejsce w Gdańsku. Sejm wskazał na konieczność udania się króla do Prus Królewskich celem zażegnania konfliktom w Gdańsku. Wydawano w czasie sejmu przywileje oraz rozpatrywano sprawy sejmowe. Omawiane było również zagrożenie ze strony Turcji i Tatarów. Sejm zakończył obrady 21 stycznia 1526 r.

Zobacz: L. Kolankowski, Zygmunt August, wielki książę Litwy, do roku 1548, Lwów 1913; Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; S. Cynarski, Zygmunt August, Wrocław 1988; A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1562, Warszawa 1996; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980; A. Vetulani, Lenno pruskie. Od traktatu krakowskiego do śmierci księcia Albrechta, Kraków 1930. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 438-448.