Piotrków 1540 r. Żądania posłów wobec króla.

Sejm został zwołany przez króla Zygmunta I 11 września 1539 r. na 6 stycznia 1540 r. do Piotrkowa. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w październiku 1539 r. Sejm zwołany na Święto Trzech Króli (6 stycznia 1540 r.), rozpoczął swe obrady z opóźnieniem 19 stycznia 1540 r., główną rolę podczas obrad sejmowych odgrywali król Zygmunt August i królowa Bona. Posłowie przedłożyli królowi listę postulatów obejmujących żądanie obsadzenia wakującego urzędu hetmana, zamknięcia mennic pruskich, zmiany zasad skazywania za zbrodnie obrazy majestatu. Przypominano królowi o nienaruszaniu konstytucji Nihil novi oraz domagano się ponoszenia przez duchowieństwo części ciężarów obrony państwa. Sejm zakończył obrady 19 marca 1540 r.

Zobacz: Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 2, Do druku przygotowali W. Uruszczak, S. Grodziski, Irena Dwornicka,  Warszawa 2000, s. 217-233..  W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980. Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946A. Dembińska, Zygmunt I. Zarys dziejów wewnętrzno-politycznych w latach 1540-1548, Poznań 1948.